biotechnologia


 
 

Biochemia

Publikacje w dziale:

Aminokwasy egzogenne - organizm ludzki i zwierzęcy nie ma zdolności do syntezy tych związków z innych składników lub też syntetyzuje je w ilościach niewystarczających w stosunku do potrzeb organizmu,

Peptydy - grupa związków organicznych powstających w wyniku reakcji kondensacji aminokwasów, których rodzaj oraz liczba wpływa na właściwości budowanej cząsteczki,

Metabolizm - ogół reakcji biochemicznych, jakie zachodzą w komórkach żywych organizmów i związane są z przepływem materii, energii oraz informacji,

Fermentacja cytrynowa - polega na wytwarzaniu kwasu cytrynowego z glukozy przy wykorzystaniu grzyba Aspergillus niger,

Fermentacja propionowa - przemiana cukrów, mleczanów i innych związków do kwasu propionowego, kwasu octowego i dwutlenku węgla,

Fermentacja masłowa - beztlenowy proces enzymatycznego rozkładu sacharydów na kwas masłowy, dwutlenek węgla i wodór,

Fermentacja alkoholowa - beztlenowy rozkład cukrów, głównie przez drożdże z gatunku Saccaromyces cerevisiae,

Fermentacja octowa - proces enzymatycznego utleniania alkoholu etylowego do kwasu octowego, katalizowany przez enzymy bakterii octowowych,

Stres oksydacyjny - wzrost produkcji wolnych rodników lub spadek aktywności antyoksydacyjnej powoduje zachwianie równowagi w kierunku reakcji utleniania,

Metabolizm ksenobiotyków - nazwą ksenobiotyki określa się substancje, które nie są naturalnymi metabolitami organizmu,

Fitoestrogeny - grupa niesteroidowych związków pochodzenia roślinnego o budowie i funkcji podobnej do naturalnych estrogenów,

Ubichinon - związek występujący w mitochondriach komórek odpowiedzialny za przenoszenie elektronów w łańcuchu oddechowym,

Cukry proste - są to węglowodany, które nie ulegają hydrolizie do mniej złożonych form, ponadto stanowią źródło energii dla organizmów żywych, biorą także udział w powstawaniu białek,

Lecytyna - fosfolipid otrzymywany głównie z żółtek jaj kurzych lub ziaren soi,

Skrobia - polisacharyd zbudowany z cząsteczek glukozy połączonych wiązaniami alfa-glikozydowymi,

Lipidy - estry kwasów tłuszczowych będące głównym materiałem energetycznym w organizmie człowieka,

Budowa białek - białka zbudowane są z aminokwasów, a ich rodzaj i ułożenie decydują o właściwościach cząsteczki,

Analiza związków organicznych - nowoczesna analiza opiera się o metody spektroskopowe, chromatograficzne i istrumentalne,

Związki organiczne - nazwy zwyczajowe oraz wzory strukturalne związków organicznych od rodników alkilowych po terpeny,

Nomenklatura związków organicznych - zasady tworzenia nazw związków organicznych,

Stereochemia - dział chemii i biochemii, który zajmuje się budową trójwymiarową cząsteczek,

Węglowodory - organiczne związki chemiczne zbudowane z atomów węgla i wodoru. Szkielet podstawowy stanowią powiązane z sobą atomy węgla oraz przyłączone do szkieletu atomy wodoru,

Węglowodory aromatyczne - inaczej areny, cykliczne węglowodory o sprzężonych wiązaniach wielokrotnych, tworzących zamknięty układ naprzemiennie położonych wiązań podwójnych i pojedynczych między atomami węgla,

Alkohole i fenole - organiczne związki chemiczne,

Etery - grupa organicznych związków chemicznych.

Estry - grupa organicznych związków chemicznych, produktów kondensacji kwasów i alkoholi.

Związki karbonylowe - związki organiczne zawierające w swych cząsteczkach grupę karbonylową, w której atom tlenu połączony jest z atomem węgla podwójnym wiązaniem,

Cukry - zbudowane są z atomów węgla, wodoru i tlenu. Ze względu na liczbę jednostek cukrowych tworzących cząsteczkę, cukry dzielą się na proste i złożone,

Kwasy karboksylowe - związki wykazujące charakter kwasowy, zawierające łatwo dysocjujące atomy wodoru.

Związki azotowe - związki zawierające w swojej strukturze atom azotu,

Organiczne związki siarki - siarka organiczna w węglu występuje w postaci aromatycznych i alifatycznych tioli (-SH), sulfidów (-S-) i disulfidów (-S-S-) oraz związków heterocyklicznych,

Pochodne kwasu węglowego

Związki heterocykliczne - szeroka klasa związków pierścieniowych, w których przynajmniej jeden układ cykliczny zawiera jeden lub więcej atomów pierwiastków innych niż węgiel,

Fermentacja metanowa - proces mikrobiologiczny, w wyniku którego złożone substancje organiczne przekształcane są w metan oraz dwutlenek węgla,

Nitryfikacja - naturalny proces biologiczny polegający na przekształcaniu amoniaku lub soli amonowych do azotanów, przez bakterie nitryfikacyjne,

Denitryfkacja - proces redukcji azotanów do azotynów (denitryfikacja częściowa) lub azotu atmosferycznego (denitryfikacja całkowita),

Antyoksydanty - grupa związków chemicznych wstrzymujących lub opóźniających procesy utleniania,

Glikoliza - proces biochemiczny, podczas którego jedna cząsteczka glukozy zostaje przekształcona w dwie cząsteczki pirogronianu,

Metabolomika - nauka zajmująca się oznaczaniem i analizą metabolitów w komórkach i tkankach żywych organizmów.

Biochemia

Biochemia (gr. „bíos” - życie, „chemia” - magia), czyli chemia biologiczna lub inaczej fizjologiczna, jest interdyscyplinarną dziedziną naukową zajmującą się chemicznymi podstawami życia.

Procesy biologiczne są to reakcje zachodzące w żywych organizmach. Uczestniczą w nich tzw. biomolekuły, wśród których najważniejsze są węglowodany (materiał energetyczny komórki), lipidy (inaczej tłuszczowce, czyli estry glicerolu i wyższych kwasów tłuszczowych), białka (podstawowe składniki budulcowe organizmu) i kwasy nukleinowe (nośniki informacji genetycznej). Wiele z nich łączy się w większe kompleksy, np. polimery.

Przedmiotem badań biochemii jest budowa oraz właściwości substancji stanowiących składniki żywych organizmów (tzw. biochemia statyczna), a także zachodzące w nich procesy chemiczne i energetyczne (tzw. biochemia dynamiczna). Opisuje ona zatem i wyjaśnia na poziomie molekularnym chemiczne podstawy życia oraz szuka odpowiedzi na pytania dotyczące jego początków.

Termin biochemia wprowadził w 1903 r. niemiecki chemik Carl Neuberg. Obecnie można ją pogrupować na biochemię drobnoustrojów (w tym np. biochemię bakterii), biochemię roślin oraz biochemię zwierząt (w tym również biochemię człowieka).

Wyróżnia się także takie dyscypliny jak: biochemię komórki (zajmującą się budową i przemianami zachodzącymi w podstawowych jednostkach morfologiczno-czynnościowych ustroju), biochemię techniczną (obejmującą bioprocesy takie jak: biokataliza, biokonwersja) oraz neurobiochemię.

Za największe osiągnięcia tej dziedziny naukowej uważa się odkrycie struktury kwasów nukleinowych i białek, poznanie głównych szlaków metabolicznych, wyjaśnienie mechanizmów działania genów, odkrycie układów molekularnych magazynujących energię, sposobów reagowania na bodźce oraz mechanizmu przetwarzania informacji.

Wiele działów biochemii pokrywa się z zagadnieniami wchodzących w zakres biofizyki.

Menu główne

Podręcznik biotechnologii

Kto jest online

49 anonymous users oraz 0 registered users online.

Jesteś niezarejestrowanym lub niezalogowanym użytkownikiem.


 
 
 
Partnerzy:

laboratoria.net Nauka w Polsce Academio Fundacja NanoNet BioCen - BioCentrum Edukacji Naukowej Notatek.pl cebioforum.com materialyinzynierskie.pl Wspieram.to - POLSKI KICKSTARTER - Polska platforma finansowania społecznoœciowego.Tu zrealizujš się Twoje pomysły. Portal popularnonaukowy

Portal: Redakcja . Współpraca . Kontakt . PolecamyWszystkie prawa zastrzeżone 2006-2016 e-biotechnologia.pl
stat4u