biotechnologia


 
 

Biologia komórki

Publikacje w dziale:

Rybosomy - organella komórkowe uczestniczące w biosyntezie białek, a ich zawartość może wynosić nawet 25% całkowitej masy komórki.

Cytoplazma - element składowy komórki bez jądra komórkowego, zawierającego chromosomy. Cytoplazma zawiera organelle komórkowe z siateczką wewnątrzplazmatyczną (retikulum endoplazmatyczne) oraz bezpostaciową macierz.

Błona komórkowa - półprzepuszczalna błona biologiczna zbudowana z dwóch warstw fosfolipidów oraz białek, stanowiąca barierę między wnętrzem komórki a środowiskiem zewnętrznym.

Transport bierny - przechodzenie substancji przez błony komórkowe bez nakładu energii,

Cytokiny - glikoproteidy, które regulują ekspresję cząstek adhezyjnych na komórkach śródbłonka, indukują syntezę prostaglandyn, wpływają na syntezę białek ostrej fazy, aktywują komórki uczestniczące w zapaleniu,

Ściana komórkowa - pełni w komórce funkcję ochronną oraz strukturalną (szkielet). Ściana komórkowa zbudowana jest z różnych substancji, w zależności od organizmu.

Transport aktywny

Kultury in vitro roślin - hodowla fragmentów organów roślinnych, tkanek lub, prowadzona w naczyniach szklanych, na specjalnych pożywkach, w sterylnych, ściśle kontrolowanych warunkach.

Fagocytoza - proces pochłaniania cząstek z otoczenia przez komórki lub organizmy jednokomórkowe. W drodze fagocytozy komórki układu odpornościowego mogą pochłaniać np. bakterie.

Mejoza - podział komórkowy podczas którego dochodzi do replikacji materiału genetycznego oraz produkcji białek wykorzystywanych podczas dalszych przemian,

Mitoza - proces podziału jądra komórkowego, w wyniku którego dochodzi do rozdzielenia chromosomów i powstania dwóch komórek potomnych stanowiących dokładne kopie komórki macierzystej.

Cykl komórkowy - uporządkowany ciąg zdarzeń zachodzących w określonej kolejności podczas życia komórki,

Organella komórkowe - struktury występujące w cytoplazmie komórki, wyspecjalizowane do pełnienia określonej funkcji,

Oddychanie wewnątrzkomórkowe - utlenianie biologiczne, któremu towarzyszy uwalnianie energii,

Protoplasty roślinne - komórki roślinne pozbawione ściany komórkowej.

Chromatyna - DNA występuje w komórkach w postaci cząsteczki zasocjowanej z białkami, tworząc nukleoproteinowy kompleks zwany chromatyną.

Histony - zasadowe białka wchodzące w skład chromatyny, nukleoproteinowego kompleksu.

Biologia komórki

Biologia komórki lub inaczej cytologia (z gr. „kytos” - komórka i „logos” - nauka), to dyscyplina biologii zajmująca się budową i czynnościami komórek oraz wchodzących w jej skład organelli - jądra, mitochondriów, wakuoli, retikulum endoplazmatycznego, aparatu Golgiego, chloroplastów, cytoszkieletu i innych.

Przedmiotem badań cytologii są zarówno organizmy jednokomórkowe, takie jak pierwotniaki i bakterie, jak i składające się z wielu komórek organizmy wyższe, w tym również człowiek.

Poznanie budowy i zasad funkcjonowania komórek jest zagadnieniem kluczowym dla wszystkich nauk biologicznych, ponieważ stanowią one najmniejszą strukturalną i funkcjonalną jednostkę wszystkich organizmów żywych. Oznacza to, że każda komórka stanowi podstawową jednostkę morfologiczno-czynnościową ustroju i pozostaje zdolna do przeprowadzania najważniejszych procesów życiowych, m.in. przemiany materii, wzrostu oraz rozmnażania się.

Biologia komórki bada podobieństwa i różnice występujące pomiędzy Prokaryota (organizmami bezjadrowymi), a Eukaryota (organizmami jądrowymi). Analizuje ona również procesy komórkowe, takie jak np. replikacja, transkrypcja, translacja, transport wewnątrzny, zajmuje się przebiegiem i regulacją cyklu komórkowego, stresem komórkowym, a także sygnalizacją wewnątrzkomórkową i międzykomórkową. Związane są z nią także takie zagadnienia jak procesy nowotworzenia oraz różnicowanie, starzenie się i śmierć komórki.

Współczesne metody stosowane w biologii komórki opierają się na cytochemii (działu chemii zajmującego się składem chemicznym komórki oraz zachodzącymi w niej procesami), biochemii (nauka o chemii organizmów żywych), biofizyce (nauka zajmująca się procesami fizycznymi związanymi z funkcjonowaniem żywych organizmów) oraz immunologii (badającej biologiczne i biochemiczne podstawy reakcji odpornościowych), a treścią badań są przede wszystkim zagadnienia biologii i patologii molekularnej. Jest ona również blisko związana z histologią, czyli nauką o tkankach.


Menu główne

Podręcznik biotechnologii

Kto jest online

57 anonymous users oraz 0 registered users online.

Jesteś niezarejestrowanym lub niezalogowanym użytkownikiem.


 
 
 
Partnerzy:

laboratoria.net Nauka w Polsce Academio Fundacja NanoNet BioCen - BioCentrum Edukacji Naukowej Notatek.pl cebioforum.com materialyinzynierskie.pl Wspieram.to - POLSKI KICKSTARTER - Polska platforma finansowania społecznoœciowego.Tu zrealizujš się Twoje pomysły. Portal popularnonaukowy

Portal: Redakcja . Współpraca . Kontakt . PolecamyWszystkie prawa zastrzeżone 2006-2016 e-biotechnologia.pl
stat4u