biotechnologia


 
 
UWAGA. Artykuł jest poniżej.

Drodzy Czytelnicy e-biotechnologia.pl. Mamy do Was ogromną prośbę!Portal ten tworzony jest przez lubelskich naukowców i od ponad 10 lat staramy się, aby w Wasze ręce trafiały treści, które pomagają Wam w zdobywaniu wiedzy.
Dzisiaj My prosimy Was o pomoc i przysługę!
Ci sami naukowcy, którzy tworzą e-biotechnologia.pl tworzą również projekt NEXBIO.
NEXBIO rozwija technologie analizy DNA, które mają szansę obniżyć użycie pestycydów w rolnictwie. Ponadto budujemy mobilne laboratorium genetyczne, które umożliwi wykrywanie chorób roślin już na polu. Więcej o nas tutaj: Onet Rano, INN:Poland, Chivas Venture NEXBIO.

NEXBIO reprezentuje Polskę w niezwykle prestiżowym konkursie THE VENTURE rywalizując w gronie 30 innowacyjnych pomysłów z całego świata. Mamy szansę wygrać, ale nie odbędzie się to bez Waszej pomocy. Prosimy Was o głosy w konkursie. To dla nas wielka szansa! Dla nas to fundusze na rozwój projektu jakim jest mobilne laboratorium genetyczne. Jeśli nas wesprzecie, bardzo prawdopodobne jest, że za kilka lat, również będziecie z niego korzystać.

Jak można na nas zagłosować (to zajmie tylko kilka sekund!):


1. Należy wejść na stronę organizatora konkursu: Konkurs The Venture
2. Kliknąć w przycisk Zaloguj się przez Facebook aby oddać głos
3. I następnie koniecznie kliknąć w przycisk Potwierdź swój głos

Bardzo Wam dziękujemy!
ZESPÓŁ E-BIOTECHNOLOGIA.PL
 

Ćwiczenia laboratoryjne

Publikacje w dziale:

Synteza peptydów
Badanie ekspresji genów
Izolacja i elektroforeza RNA drożdży
Izolacja RNA z drożdży
System dwuhybrydowy - analiza białek AtSWI3B
Fosforylacja histonu H3 w komórkach tytoniu
Porownanie wyciszenia ekspresji genu
Sposoby przedstawiania masy w spektrometrii masowej
Badanie rozpuszczalności związków chemicznych
Spektroskopia IR - interpretacja widm
Cholesterol - wyodrębnianie i analiza jakościowa
Identyfikacja cukrów w produktach spożywczych
Analiza kofeiny w produktach pochodzenia naturalnego
Oznaczanie stężenie białka metodą Bradforda
Chlorofil - izolacja i analiza spektroskopowa
Oznaczanie zawartości witaminy A, witaminy D3 oraz witaminy E
Hydroliza polisacharydów
Fosfolipidy – identyfikacja i wyodrębnianie
Chromatografia cieczowa - sączenie molekularne białek
Reakcje charakterystyczne aminokwasów i peptydów
Analiza fizykochemiczna peptydów
Analiza aminokwasowa peptydów
Wyodrębnianie i właściwości beta karotenu
Oznaczanie stężenia glukozy
Oznaczanie zawartości kwaśnej fosfatazy w homogenacie z ziemniaka
Hydroliza lipidów mleka za pomocą lipazy trzustkowej
Wykorzystanie tyrozynazy otrzymywanej z pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus Bisporus) do produkcji L-DOPA
Obliczanie wydajności reakcji
Otrzymywanie karboksymetylocelulozy
Oznaczanie właściwości tłuszczów
Otrzymywanie 1-fosforanu α-D-glukopiranozy przez fosforolizę skrobi
Immobilizacja drożdży
Oznaczanie RNA w materiale roślinnym
Wydzielanie lecytyny z żółtek jaj kurzych

Ćwiczenia z enzymologii
Badanie kinetyki enzymów
Enzymatyczna metoda otrzymywania D-glukozy ze skrobi
Wykrywanie obecności enzymów
Oznaczanie aktywności enzymów
Zastosowanie lipaz do selektywnej hydrolizy estrów
Enzymatyczna redukcja aromatycznych związków nitrowych
Enzymatyczna redukcja związków karbonylowych i wiązań C=C
Hydroliza enzymatyczna peptydu


Ćwiczenia z chemii
Wyznaczanie temperatury wrzenia
Wyznaczanie temperatury topnienia


Analiza organiczna
Wykrywanie fluorowców
Wykrywanie siarki
Wykrywanie azotu
Wykrywanie azotu, siarki i fluorowców
Rozpuszczalność
Próba na obecność węgla i wodoru
Wykrywanie wiązań wielokrotnych
Reakcje związków nitrowych
Reakcje amin
Reakcje fenoli i kwasów
Reakcje cukrów
Reakcje aldehydów i ketonów
Reakcje alkoholi
Reakcje węglowodorów aromatycznych


Ćwiczenia z chemii organicznej
Utlenianie: butan-2-on
Utlenianie: kwas benzoesowy z chlorku benzylu
Utlenianie: kwas benzoesowy z benzaldehydu
Sulfonowanie: p-toluenosulfonian sodu
Sulfonowanie: naftaleno-2-sulfonian sodu
Sulfonowanie: kwas sulfanilowy
Sulfonowanie: kwas 2,5-dimetylobenzenosulfonowy
Redukcja: N-(3-nitrobenzylo)anilina
Redukcja: N-(2-hydroksybenzylo)-4-metyloanilina
Redukcja: m-nitroanilina
Redukcja: antron
Redukcja: anilina
Redukcja: alkohol m-nitrobenzylowy
Nitrowanie: p-nitrozofenol
Nitrowanie: p-bromonitrobenzen
Nitrowanie: o- i p-nitrofenol
Nitrowanie: p-nitroacetanilid
Nitrowanie: m- i p-nitro-N,N-dimetyloanilina
Kondensacja: dibenzylidenoaceton
Kondensacja: benzylidenoanilina
Kondensacja: 2,4-dinitrofenylohydrazon acetaldehydu
Fluorowcowanie: Chlorek tert-butylu
Fluorowcowanie: jodoform
Fluorowcowanie: bromek etylu
Fluorowcowanie: 2,4,6-tribromofenol
Kondensacja: 2,4-dinitrofenylohydrazon acetonu
Fluorowcowanie: 2,4,6-tribromoanilina
Estryfikacja: p-hydroksybenzoesan metylu
Estryfikacja: p-nitrobenzoesan etylu
Estryfikacja: mrówczan etylu
Estryfikacja: octan etylu
Estryfikacja: octan butylu
Diazowanie: żółcień alizarynowa
Diazowanie: p-jodotoluen
Diazowanie: p-jodonitrobenzen
Diazowanie: 1-[(naftalen-1-ylo)diazenylo]naftalen-2-ol
Diazowanie: 1-(fenylodiazenylo)naftalen-2-ol
Diazowanie: Diazoaminobenzen
Diazowanie: Czerwień PARA - 1-[(4-nitrofenylo)azenylo]naftalen-2-ol
Diazowanie: 1,3,5-tribromobenzen
Acylacja: pentaacetyloglukoza
Acylacja: N-acetylo-p-toluidyna
Acylacja: kwas cynamonowy
Acylacja: benzanilid
Acylacja: aspiryna
Acylacja: octan cykloheksylu
Acylacja: octan benzylu
Acylacja: acetanilid


Laboratorium z chemii organicznej: Wykonanie preparatu
Benzamid
Benzoesan fenylu
4(3H)-chinazolon
N-fenyloetanoamid
1-hydroksymetylobenzitriazol
Bezwodnik kwasu dikarboksylowego
N-(4-metylofenylo)-etanoamid
Benzimidazol
Kwas 2-acetoksybenzenokarboksylowy
2-chloro-2-metylopropan
2-chloro-2-metylobutan
Wykonanie obliczeń
Ekstrakcja

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne umożliwiają zdobycie praktycznych umiejętności poprzez weryfikację teoretycznych hipotez badawczych.

Tego typu zajęcia pozwalają na doskonalenie się w zakresie planowania eksperymentów, wykonywania niezbędnych czynności manualnych, prowadzenia obserwacji oraz analizy i interpretacji uzyskanych wyników. Realizacja samodzielnych projektów wiąże się zawsze ze wzmożoną aktywnością intelektualną oraz werbalną uczących się osób i z tego względu stanowi niezbędny element kształcenia każdego biotechnologa.

Cykl zajęć laboratoryjnych powinny poprzedzać odpowiednio przygotowane zajęcia organizacyjne, przybliżające ogólne cele oraz zasady obowiązujące w danym laboratorium. Uczestniczące w zajęciach osoby mają obowiązek zaznajomić się ze sposobem obsługi sprzętu przeciwpożarowego oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Przed przystąpieniem do pracy należy zawsze dokładnie przyswoić sobie zagadnienia teoretyczne związane z tematem ćwiczeń. Pozwala to przeprowadzić analizy w bezpieczny sposób i uniknąć w ten sposób zagrożeń dotyczących własnej osoby, współpracowników oraz sprzętu znajdującego się w pomieszczeniu. Przykładowo, przeprowadzając reakcję chemiczną powinno się zapoznać ze wszystkimi możliwościami jej przebiegu oraz kartą charakterystyk stosowanych substancji.

Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) zalecają także stosowanie odzieży ochronnej oraz przestrzeganie ładu i czystości w laboratorium. Ponadto, na terenie pracowni zabrania się spożywania jakichkolwiek posiłków, palenia tytoniu, a także tarasowania dróg komunikacyjnych. Odczynniki należy przechowywać we właściwych naczyniach, a przygotowywanych roztworów, pod żadnym pozorem, nie wolno wciągać do pipety ustami. Po opuszczeniu swojego stanowiska należy za każdym razem sprawdzać stan urządzeń instalacji elektrycznej, wodnej oraz gazowej.

Komentarze

Widok Uszereguj
Tylko zarejestrowani mogą dodawać komentarze. Zarejestruj się/Zaloguj

Podręcznik biotechnologii

Kto jest online

159 gości oraz 0 użytkowników online.

Jesteś niezarejestrowanym lub niezalogowanym użytkownikiem.


 

Patronat

Wydarzenie: V edycja akcji „Od laika do przyrodnika” 24 lutego -16 czerwca 2017 r., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Konferencja: IV Lubelska Konferencja Młodych Naukowców, 26-27 Maja 2017, Lublin

Konferencja: VI Międzynarodowa Konferencja Biofizyków, 19-21 Maja 2017, Kraków

Konkurs na projekt badawczy Naukowej Fundacji Polpharmy, 1 marca- 31 maja 2017, Warszawa

Konferencja: VI Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne SYMBIOZA, 26-28 Maja 2017, Warszawa

Konferencja: Chemia dla Urody i Zdrowia
8-10 czerwca 2017, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydarzenie: Metagenomy różnych środowisk, 29-30 czerwca 2017, Lublin

Wydarzenie: EUROBIOTECH 6th Central European Congress of Life Science
11 - 14 Września 2017, Kraków

Facebook

Gadżety

Sklep e-biotechnologia.pl
Tematyczne kubki, koszulki, bluzy etc.


Zapraszamy do sklepu

Na skróty

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Ośrodek Przetwarzania Informacji PAP - Nauka w Polsce Forum Akademickie Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Wirtualna Biblioteka Nauki Scopus NCBI PubMed Nature Science Cell

 
 
Partnerzy:

laboratoria.net Nauka w Polsce Academio Fundacja NanoNet BioCen - BioCentrum Edukacji Naukowej Notatek.pl cebioforum.com materialyinzynierskie.pl Wspieram.to - POLSKI KICKSTARTER - Polska platforma finansowania społecznoœciowego.Tu zrealizujš się Twoje pomysły. VitaInSilica Portal popularnonaukowy

Portal: Redakcja . Współpraca . Kontakt . PolecamyWszystkie prawa zastrzeżone 2006-2016 e-biotechnologia.pl
stat4u