biotechnologia


 
 

Proces rejestracji nazw produktów

<img src="http://e-biotechnologia.pl/obrazki/zywnosc.jpg" ALIGN="left" alt="żywnosc" HSPACE=10 VSPACE=10 width="128" height="96"/>Artykuł jest przedrukiem z biuletynu "Wiedza i Jakość" (nr 1(6)/2007)
Autor: Izabella Kamińska
IJHARSPrzystąpienie Polski do UE otworzyło naszym kulinarnym specjałom drogę na europejskie stoły. Obecnie o wpis do wspólnotowego systemu ochrony nazw i oznaczeń geograficznych ubiega się dwadzieścia siedem polskich produktów.

Większość przypadków rejestracji i ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych wynika z inicjatywy grupy producentów lub przetwórców, którzy wytwarzają lub uzyskują ten sam produkt. W skład grupy mogą wchodzić również inne strony zainteresowane rejestracją nazwy (np. miłośnicy danego wyrobu). Rejestracja nazw produktów odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy z nich ma miejsce na szczeblu krajowym, drugi zaś na poziomie Komisji Europejskiej.

Poziom krajowy
Pierwszym krokiem jest złożenie przez grupę producentów wniosku o rejestrację do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Najważniejszą częścią wniosku jest specyfikacja, która powinna zawierać m.in.:
- nazwę produktu;
- opis produktu (w tym: skład surowcowy i główne właściwości fizykochemiczne, mikrobiologiczne, organoleptyczne);
- określenie obszaru geograficznego produkcji;
- opis metody otrzymywania produktu oraz informacje dotyczące pakowania;
- nazwę i adres organu lub jednostki certyfikującej przeprowadzającej kontrolę zgodności procesu produkcji z wymaganiami specyfikacji produktu;
- szczególne zasady etykietowania produktu;
- informacje potwierdzające związek między jakością i cechami charakterystycznymi produktu a środowiskiem geograficznym, w którym jest on produkowany.
Jeśli to możliwe, do wniosku dołącza się również dokumenty stanowiące dowody długoletniej tradycji i związku produktu z regionem, np. odwołania do historii, wzmianki o produkcie w literaturze lub innych materiałach źródłowych (stare etykiety, rachunki, oznaczenia, cytaty z książek, stare receptury itp.) oraz mapy, na których zaznaczony jest region, z którego pochodzi.

Spełnione wymagania
W przypadku gdy w ocenie MRiRW wniosek spełnia wymagania formalne UE, ogłaszany jest on w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw rynków rolnych. W ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia osoby fizyczne lub prawne, których interesu gospodarczego lub prawnego dotyczy postępowanie w sprawie rejestracji nazwy produktu, mogą złożyć zastrzeżenia do wniosku. Jeśli nie zostaną zgłoszone zastrzeżenia do wniosku, Rada ds. Tradycyjnych i Regionalnych Nazw Produktów i Środków Spożywczych, w ciągu 30 dni wydaje opinię w zakresie spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 509/2006 lub rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006. Sprawdzane są m.in. związek produktu z regionem, dowody, że produkt pochodzi z podanego obszaru geograficznego, jak również analizowana jest metoda produkcji. Jeżeli nie zostały zgłoszone zastrzeżenia i wniosek uznano za uzasadniony, wówczas MRiRW przekazuje go wraz z pełną dokumentacją uzupełniającą do Komisji Europejskiej.

Poziom Komisji Europejskiej
Rozpatrywanie wniosku przez Komisję nie powinno trwać dłużej niż dwanaście miesięcy. W tym czasie sprawdza się, czy wniosek jest uzasadniony oraz czy spełnia on wymagania określone w przepisach regulujących zasady rejestracji nazwy produktu. W przypadku uznania, że wniosek jest niekompletny, KE może zwrócić się do państwa członkowskiego o uzupełnienie dokumentacji. Jeżeli KE uzna, że wniosek spełnia wymagania dotyczące rejestracji nazwy produktu, publikowane jest streszczenie specyfikacji produktu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
W terminie sześciu miesięcy od daty publikacji każde państwo członkowskie lub państwo trzecie może zgłosić sprzeciw wobec planowanej rejestracji przez wniesienie należycie uzasadnionego oświadczenia.

Sprzeciw na poziomie UE
Każda osoba fizyczna lub prawna, mająca uzasadniony interes, może zgłosić sprzeciw wobec planowanej rejestracji nazwy danego produktu. Wniesiony sprzeciw musi zawierać dowody na to, że:
- nie zostały spełnione wymagania dotyczące przepisów w zakresie rejestracji nazw produktów;
- rejestracja proponowanej nazwy zagroziłaby istnieniu całkowicie lub częściowo identycznej nazwy lub znaku towarowego, lub istnieniu produktów, które były zgodnie z prawem wprowadzane do obrotu w okresie co najmniej pięciu lat poprzedzających publikację;
- wskazano powody pozwalające stwierdzić, że nazwa, której rejestracji dotyczy wniosek, jest nazwą rodzajową (nazwa produktu, która – mimo że jest związana z miejscem lub regionem, w którym produkt był pierwotnie produkowany lub wprowadzany na rynek – stała się powszechną nazwą produktu we Wspólnocie).

Jeśli KE dopuści sprzeciw, informuje o tym państwo członkowskie składające wniosek i wzywa zainteresowane strony do podjęcia konsultacji. Podczas nich przedstawiane są możliwości rozwiązania problemu. Jeżeli w terminie sześciu miesięcy zainteresowane strony osiągnęły porozumienie, powiadamiają one KE o wszystkich czynnikach, które to umożliwiły. KE musi zostać powiadomiona zarówno o opinii wnioskodawcy, jak i wnoszącego sprzeciw. W przypadku gdy nie wprowadzono zmian do specyfikacji lub wprowadzono zmiany w nieznacznym stopniu, KE wpisuje produkt do prowadzonego rejestru. W innych przypadkach KE ponownie rozpatruje wniosek. W przypadku gdy w ciągu wyznaczonego terminu strony nie dojdą do porozumienia, KE podejmuje decyzję przy pomocy Komitetu ds. ChNP, ChOG, GTS.

Procedura sprzeciwu eliminuje zatem możliwość zarejestrowania nazwy z naruszeniem interesu gospodarczego lub prawnego podmiotów z innych państw. Jeżeli wniosek o rejestracji wzbudza zastrzeżenia zainteresowanych stron, zostanie on oprotestowany, co uniemożliwi rejestrację nazwy lub wymusi zmianę w specyfikacji. Lista produktów, wobec których można zgłaszać sprzeciw, znajduje się na stronie internetowej KE (ec.europa.eu).


Podręcznik biotechnologii

Kto jest online

204 anonymous users oraz 0 registered users online.

Jesteś niezarejestrowanym lub niezalogowanym użytkownikiem.


 
 
 
Partnerzy:

laboratoria.net Nauka w Polsce Academio Fundacja NanoNet BioCen - BioCentrum Edukacji Naukowej Notatek.pl cebioforum.com materialyinzynierskie.pl Wspieram.to - POLSKI KICKSTARTER - Polska platforma finansowania społecznoœciowego.Tu zrealizujš się Twoje pomysły. Portal popularnonaukowy

Portal: Redakcja . Współpraca . Kontakt . PolecamyWszystkie prawa zastrzeżone 2006-2016 e-biotechnologia.pl
stat4u