biotechnologia


 
 

Rolnictwo ekologiczne w Polsce w 2008 roku

<img src="http://e-biotechnologia.pl/obrazki/rolnictwo.jpg" ALIGN="left" alt="rolnictwo" HSPACE=10 VSPACE=10 width="128" height="96"/>Artykuł jest przedrukiem z biuletynu "Wiedza i Jakość" (nr 2(14)/2009)
Autor: Monika Rzepecka
SGGW, IJHARSJednym z ustawowych zadań IJHARS jest nadzór i kontrola w zakresie rolnictwa ekologicznego. Działania te obejmują m.in. kontrolę jednostek certyfikujących, kontrolę ekologicznych artykułów rolno-spożywczych oraz kontrolę importu produktów ekologicznych sprowadzanych spoza Unii Europejskiej. Pomimo spadku liczby producentów ekologicznych oraz zmniejszenia powierzchni ekologicznych użytków rolnych w 2008 roku, w porównaniu do lat ubiegłych, sektor rolnictwa ekologicznego w Polsce w dalszym ciągu charakteryzuje stabilny rozwój.

Porównując liczbę wszystkich producentów ekologicznych, czyli gospodarstw ekologicznych, przetwórni, importerów oraz podmiotów konfekcjonujących obserwujemy ich znaczny przyrost – o 26 % - w 2008 r. (w porównaniu z 2007 r.) i o 31,5 % - w 2007 r. (w porównaniu z 2006 r.). Wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. pod kontrolą jednostek certyfikujących znajdowało się 15206 producentów, w tym 236 przetwórni ekologicznych. Perspektywiczny rozwój sektora wynikający również z rosnącej liczby producentów ekologicznych uzasadnia rozpoczęcie działalności przez nowe jednostki kontrolne. W 2008 r. minister rolnictwa i rozwoju wsi upoważnił cztery kolejne jednostki certyfikujące do przeprowadzania kontroli i wydawania certyfikatów zgodności w rolnictwie ekologicznym. Tym samym liczba jednostek certyfikujących wzrosła do jedenastu.

Gospodarstwa ekologiczne
Spośród wszystkich województw, trzy w południowo-wschodniej Polsce: małopolskie, podkarpackie i lubelskie charakteryzowały się największą liczbą rolników ekologicznych. Gospodarstwa przez nich prowadzone stanowiły 37 % wszystkich gospodarstw ekologicznych. Najmniej producentów w rolnictwie ekologicznym zlokalizowanych było w województwach: kujawsko-pomorskim (258), śląskim (176) i opolskim (62). Gospodarstwa z tych trzech województw stanowiły zaledwie 3,3 % wszystkich gospodarstw ekologicznych. Większość gospodarstw (58,3%) posiada certyfikat rolnictwa ekologicznego. Najwięcej producentów z certyfikatem było w województwach:
małopolskim (1318), podkarpackim (1119) i mazowieckim (987). Pozostałe gospodarstwa znajdują się w okresie przestawiania (konwersji) i jeśli pomyślnie przejdą proces certyfikacji, surowce rolne w nich produkowane uzyskają certyfikat zgodności w rolnictwie ekologicznym. Najwięcej takich gospodarstw znajduje się w województwach: zachodniopomorskim (825), małopolskim (782) i podkarpackim (773). Najmniej gospodarstw w okresie przestawiania zaobserwować można w przypadku województw: opolskiego (27), śląskiego (66) i kujawsko-pomorskiego (100). Świadczy to również o mniejszej liczbie nowych rolników podejmujących działalność w rolnictwie ekologicznym.

Przetwórnie ekologiczne
Przetwórnie ekologiczne prowadzą działalność polegającą na przetwarzaniu surowców roślinnych i zwierzęcych pochodzących z rodzimych gospodarstw ekologicznych oraz sprowadzanych z importu. Podkreślić należy, że produkty importowane z państw spoza Unii Europejskiej muszą uzyskać wcześniej upoważnienie Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, jeśli wprowadzane są na wspólnotowy obszar na terenie Polski. Upoważnienie potwierdza, że zastosowane metody produkcji oraz system kontroli w danym państwie trzecim gwarantują, że jest to produkt ekologiczny. W Polsce funkcjonuje 236 przetwórni, w tym najwięcej w województwie mazowieckim (37), w wielkopolskim (33) i w lubelskim (30). W 2008 roku dynamicznie rozwijało się przetwórstwo ekologiczne w województwie małopolskim i dolnośląskim, gdzie działalność rozpoczęło 30 nowych przetwórni ekologicznych. Powierzchnia upraw ekologicznych W 2008 roku powierzchnia ekologicznych użytków rolnych wynosiła 314 847 hektarów. Województwa: zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie i podkarpackie charakteryzowały się największą powierzchnią ekologicznych użytków rolnych. Łącznie powierzchnia w tych trzech województwach stanowiła 1/3 ekologicznych użytków rolnych ogółem. Najmniejsza powierzchnia upraw ekologicznych wystąpiła w województwach: opolskim, śląskim i łódzkim i stanowiła ona łącznie 3,2 % całkowitej powierzchni ekologicznych użytków rolnych. Porównując 2008 r. z latami poprzednimi zaobserwować można spadek powierzchni użytków rolnych. Z analizy wynika, że aż ¾ całkowitej powierzchni ekologicznych użytków rolnych stanowią gospodarstwa do 20 hektarów. Wzrosła liczba gospodarstw mniejszych o powierzchni do 5 hektarów (przyrost o 28 % w 2007 r. i o 33 % w 2008 r.). Jednocześnie obserwuje się spadek przyrostu gospodarstw w największej obszarowo kategorii, czyli powyżej 100 hektarów. Wskazana zależność świadczy o pogłębiającym się rozdrobnieniu rolnictwa ekologicznego w Polsce.

Województwa z największą liczbą gospodarstw ekologicznych w 2008 roku:
- małopolskie – 2100 (14,0 %),
- podkarpackie – 1892 (12,7%),
- lubelskie – 1566 ( 10,5 %).

Najważniejsze akty prawne związane z rolnictwem ekologicznym:
- Rozporządzenie Rady (WE) 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) 2092/91
- Nowa ustawa o rolnictwie ekologicznym z 25 czerwca 2009 r. (uchwalona na 44 posiedzeniu Sejmu RP i przekazana do podpisu Prezydenta RP - 29 czerwca 2009 r., wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia).


Podręcznik biotechnologii

Kto jest online

217 anonymous users oraz 0 registered users online.

Jesteś niezarejestrowanym lub niezalogowanym użytkownikiem.


 
 
 
Partnerzy:

laboratoria.net Nauka w Polsce Academio Fundacja NanoNet BioCen - BioCentrum Edukacji Naukowej Notatek.pl cebioforum.com materialyinzynierskie.pl Wspieram.to - POLSKI KICKSTARTER - Polska platforma finansowania społecznoœciowego.Tu zrealizujš się Twoje pomysły. Portal popularnonaukowy

Portal: Redakcja . Współpraca . Kontakt . PolecamyWszystkie prawa zastrzeżone 2006-2016 e-biotechnologia.pl
stat4u