biotechnologia


 
 

Rośliny energetyczne: płatności

<img src="http://e-biotechnologia.pl/obrazki/roslina.jpg" ALIGN="left" alt="roślina" HSPACE=10 VSPACE=10 width="128" height="96"/>Artykuł jest przedrukiem z biuletynu "Wiedza i Jakość" (nr 3(8)/2007)
Tytuł oryginalny: Płatności do roślin energetycznych
Autor: Ewa Konowrocka
IJHARSOd 2007 r. polscy rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie płatności do upraw roślin energetycznych. Płatności te są finansowane w całości ze środków unijnych i wypłacać je będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizująca zadania i kompetencje agencji płatniczej

Wysokość płatności do upraw roślin energetycznych wynosi 45 euro/ha, zaś maksymalna powierzchnia gruntów rolnych objęta systemem pomocy do upraw roślin energetycznych dla całej Unii Europejskiej wynosi 2 000 000 ha. Przekroczenie tej maksymalnej powierzchni będzie skutkować redukcją stawki pomocy. Płatność do uprawy roślin energetycznych przysługuje rolnikowi, który uprawia rośliny energetyczne przeznaczone do przetworzenia na produkty energetyczne. Musi on też zawrzeć umowę na dostawę surowców energetycznych z zatwierdzonymi przez dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego podmiotami skupującymi lub pierwszymi jednostkami przetwórczymi w ilości równej plonowi reprezentatywnemu. Płatność otrzyma również rolnik, który uprawia na gruntach rolnych rośliny energetyczne i wykorzysta je lub przetworzy we własnym gospodarstwie, na cele energetyczne, w ilości równej co najmniej plonowi reprezentatywnemu, np. jako paliwo do ogrzania gospodarstwa, energię lub biopaliwo. Szczegółowe informacje na temat zasad i warunków przyznawania płatności można uzyskać na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem: www.arimr.gov.pl

Rośliny energetyczne w gospodarstwie
W świetle obowiązujących przepisów rolnik może we własnym gospodarstwie na cele energetyczne wykorzystać:
- jako paliwo lub do wytworzenia energii, a także biopaliwa: zagajniki drzew leśnych o krótkim okresie rotacji (np. wierzbę), zboża oraz nasiona roślin oleistych objętych kodami:
–-- CN 1201 00 90 – nasiona soi łamane;
–-- CN 1205 10 90 – nasiona rzepaku lub rzepiku o niskiej zawartości kwasu erukowego;
–-- CN 1206 00 91 – nasiona słonecznika (łamane, wyłuskane, w łusce);
–-- CN 1206 00 99 – nasiona słonecznika nieprzeznaczone do siewu;
- na biogaz – inne rośliny.

Ważenie lub pomiar roślin energetycznych
W celu uzyskania płatności do roślin energetycznych rolnik zobowiązany jest zważyć lub zmierzyć zebrane rośliny energetyczne. Ważenie lub pomiar roślin energetycznych zebranych przez rolnika, które zostaną przez niego wykorzystane lub przetworzone w gospodarstwie na cele energetyczne, przeprowadzają pracownicy wojewódzkich inspektoratów JHARS posiadający pisemne upoważnienie wystawione przez wojewódzkiego inspektora JHARS do wykonania ww. czynności. Wniosek o dokonanie zważenia/pomiaru surowców energetycznych zainteresowany rolnik składa po zbiorze roślin energetycznych do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę gospodarstwa rolnego wojewódzkiego inspektora JHARS osobiście lub przesyła pocztą. Wysłanie wniosku pocztą może być poprzedzone przesłaniem go faksem lub pocztą elektroniczną. We wniosku rolnik wyszczególnia tylko te rośliny energetyczne, które przedstawi inspektorowi WIJHARS do zważenia lub zmierzenia. Wzór wniosku jest udostępniony na stronie internetowej IJHARS pod adresem: www.ijhars.gov.pl w zakładce rośliny energetyczne.
Czynności ważenia lub pomiaru roślin energetycznych pracownik WIJHARS dokonuje w terminie i miejscu ustalonym z wnioskodawcą w obecności wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej na piśmie. Ważenie lub pomiar zebranych przez rolnika surowców energetycznych inspektor WIJHARS potwierdza w Deklaracji o ilości zebranych roślin energetycznych, które będą wykorzystane lub przetworzone na cele energetyczne w gospodarstwie przez wpisanie nazwy i masy zważonej rośliny energetycznej. Za zważenie lub pomiar każdego surowca energetycznego wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych pobiera od rolnika opłatę w wysokości 23 zł. Wypełnioną przez inspektora WIJHARS Deklarację o ilości zebranych roślin energetycznych, które będą wykorzystane lub przetworzone na cele energetyczne w gospodarstwie rolnik przekazuje do właściwego miejscowo kierownika biura powiatowego ARiMR.


Wybrane przepisy

Przepisy wspólnotowe
- rozporządzenie Komisji (WE) nr 1973/2004 z 29 października 2004 r. w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad zastosowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1782/2003 w sprawie systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów zarezerwowanych do produkcji surowców (Dz.Urz. WE L 345 z 20.11.2004 r., s. 1, z późn. zm.); - rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników (Dz.Urz. UE L 270 z 21.10.2003 r., s. 1–69, z późn. zm.).

Przepisy krajowe
- ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (DzU Nr 35, poz. 217);
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie plonów reprezentatywnych roślin energetycznych (DzU nr 55, poz. 364);
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia przypadków, w których ilość roślin energetycznych dostarczonych do przetworzenia albo wykorzystywanych lub przetworzonych na cele energetyczne w gospodarstwie może być mniejsza niż plon reprezentatywny (DzU nr 76, poz. 511);
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie stawek opłat za zważenie i pomiar surowców (DzU nr 132, poz. 918);
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie metod denaturacji zbóż i nasion oleistych wykorzystywanych w celach energetycznych (DzU nr 144, poz. 1011).


Podręcznik biotechnologii

Kto jest online

203 anonymous users oraz 0 registered users online.

Jesteś niezarejestrowanym lub niezalogowanym użytkownikiem.


 
 
 
Partnerzy:

laboratoria.net Nauka w Polsce Academio Fundacja NanoNet BioCen - BioCentrum Edukacji Naukowej Notatek.pl cebioforum.com materialyinzynierskie.pl Wspieram.to - POLSKI KICKSTARTER - Polska platforma finansowania społecznoœciowego.Tu zrealizujš się Twoje pomysły. Portal popularnonaukowy

Portal: Redakcja . Współpraca . Kontakt . PolecamyWszystkie prawa zastrzeżone 2006-2016 e-biotechnologia.pl
stat4u