biotechnologia


 
 

Techniki analityczne

Publikacje w dziale:

Chromatografia cieczowa - technika analityczna i preparatywna, która umożliwia rozdział mieszaniny na poszczególne składniki lub frakcje, wykorzystuje ona różnice w zachowaniu się poszczególnych związków w układzie dwufazowym,

Cytometria przepływowa - technika analityczna pozwalająca na szybki pomiar rozproszonego światła lub sygnałów fluorescencji emitowanych przez odpowiednio naświetlone komórki,

Spektroskopia NMR - Spektroskopia NMR to inaczej spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego. NMR wykorzystuje promieniowanie elektromagnetyczne o częstościach z zakresu radiowego.

Fragmentacja związków organicznych - we wszystkich rodzajach związków organicznych pojawiają się wspólne typy fragmentacji,

Spektroskopia masowa: Wstęp - MS (spektroskopia masowa) zaliczana jest do metod spektroskopowych jedynie ze względu na fakt, że wyniki pomiarów przedstawiane są w postaci widm obrazujących rozpad cząstek analizowanej substancji.

Chromatografia cienkowarstwowa - stanowi bardzo popularną metodę pozwalającą na szybką kontrolę postępu reakcji chemicznej i czystości produktu. W chromatografii cienkowarstwowej mieszanina związków jest rozdzielana ze względu na różnice w szybkości ich przemieszczania się na podłożu.

Metody oznaczania białek - jest wiele metod umożliwiających pomiar stężenia białek. Większość z nich wykorzystuje specyficzne właściwości białek.

Chromatografia jonowymienna - jest jedną z najczęściej stosowanych metod rozdziału mieszanin wieloskładnikowych. Rozdział molekuł opiera się na odwracalnej adsorpcji obdarzonych ładunkiem elektrycznym makromolekuł na złożu jonowymiennym.

Chromatografia gazowa - wykorzystywana głównie do analizy złożonych mieszanin lotnych związków organicznych, występujących jako: gazy, ciecze oraz ciała stałe. Chromatografia gazowa charakteryzuje się dużą efektywnością, umożliwia analizę jakościową oraz ilościową.

Techniki analityczne

Techniki analityczne są to metody wykorzystywane do ustalenia stężenia związków i pierwiastków chemicznych. Wśród nich wyróżnić można wiele różnych technik, od najprostszych analiz wagowych (inaczej grawimetrycznych, polegających na przeprowadzeniu substancji w trudno rozpuszczalny związek chemiczny i ustaleniu jej masy), do bardzo zaawansowanych sposobów, wykorzystujących wysoko wyspecjalizowane oprzyrządowanie.

Wśród najpowszechniejszych technik analitycznych wyróżnia się:
miareczkowanie, podczas którego do roztworu analizowanej substancji dodaje się za pomocą biurety tzw. titrant, który reagując zmienia właściwości fizyczne analitu;
badania własności fizycznych;
spektrofotometrię (głównie spektrofotometrię UV i VIS) polegającą na ilościowym pomiarze absorpcji, emisji lub odbicia światła;
chromatografię, czyli technikę służącą rozdzielaniu lub badaniu składu mieszanin związków chemicznych. Badaną mieszaninę przepuszcza się przez przygotowaną fazę stacjonarną zwaną złożem, wykazującą właściwości sorpcyjne. Przepływająca przez nią faza ruchoma (eluent) pozbawiana jest dzięki temu określonych substancji wchodzących w jej skład. Najpowszechniej stosowana jest chromatografia cieczowa (w której eluent stanowi ciekły rozpuszczalnik lub mieszanina rozpuszczalników), chromatografia gazowa GC (eluentem jest gaz, np. hel, argon lub wodór, czasem azot) chromatografia jonowa IC (której substancje oddziałują ze złożem za pomocą oddziaływań jonowych);
fotometrię płomieniową (Na+, K+), w której badaną substancję wprowadza się do płomienia palnika, a następnie mierzy wzbudzone w ten sposób promieniowanie;
metody elektrochemiczne, takie jak potencjometrię, polarografię, konduktometrię oraz woltamperometrię.


Menu główne

Podręcznik biotechnologii

Kto jest online

135 anonymous users oraz 0 registered users online.

Jesteś niezarejestrowanym lub niezalogowanym użytkownikiem.


 
 
 
Partnerzy:

laboratoria.net Nauka w Polsce Academio Fundacja NanoNet BioCen - BioCentrum Edukacji Naukowej Notatek.pl cebioforum.com materialyinzynierskie.pl Wspieram.to - POLSKI KICKSTARTER - Polska platforma finansowania społecznoœciowego.Tu zrealizujš się Twoje pomysły. Portal popularnonaukowy

Portal: Redakcja . Współpraca . Kontakt . PolecamyWszystkie prawa zastrzeżone 2006-2016 e-biotechnologia.pl
stat4u