biotechnologia


 
 

Znakowanie mięsa wołowego i jego produktów

<img src="http://e-biotechnologia.pl/obrazki/mieso.jpg" ALIGN="left" alt="mięso" HSPACE=10 VSPACE=10 width="128" height="96"/>Artykuł jest przedrukiem z biuletynu "Wiedza i Jakość" (nr 2(11)/2008)
Autor: Justyna Tyburska
IJHARSWymagania w zakresie znakowania mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego określają stosowne przepisy. Winny być wskazane dane dotyczące państwa urodzenia, hodowli i uboju.

I. Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 określa obowiązkowy system znakowania mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego.

Na podstawie art. 12 rozporządzenia jako „znakowanie” rozumie się umieszczenie fizycznego oznakowania na każdej sztuce lub sztukach mięsa lub na ich opakowaniach, albo, w wypadku produktów nie pakowanych, udostępnienie konsumentowi odpowiednich informacji w formie pisemnej poprzez uwidocznienie ich w punkcie sprzedaży. Obowiązkowy system znakowania gwarantuje możliwość prześledzenia powiązania między informacjami identyfikującymi tuszę, ćwierćtuszę lub mniejszą sztukę mięsa, a informacjami identyfikującymi konkretne zwierzę lub zwierzęta, z których mięso to pochodzi.

Oznakowanie powinno zawierać:
- numer lub kod identyFkacyjny;
- numer zatwierdzenia ubojni, w której dokonano uboju danego zwierzęcia lub grupy zwierząt oraz nazwę Państwa Członkowskiego lub państwa trzeciego, w którym znajduje się ta ubojnia. Na oznaczeniu musi się znajdować napis: „Ubój w (nazwa Państwa Członkowskiego lub państwa trzeciego) (numer zatwierdzenia)”;
- numer zatwierdzenia masarni, w której dokonano podziału mięsa na tusze lub grupy tusz oraz nazwę Państwa Członkowskiego lub państwa trzeciego, w którym znajduje się ta masarnia. Na oznaczeniu musi się znajdować napis: „Podzielone w (nazwa Państwa Członkowskiego lub państwa trzeciego) (numer zatwierdzenia)”.
Od dnia 1 stycznia 2002 roku podmioty i organizacje obowiązane są również do wykazywania na oznakowaniach informacji dotyczących: Państwa Członkowskiego lub państwa trzeciego, w którym dane zwierzę się urodziło; w których odbywała się hodowla; w którym dokonano uboju.

Obowiązkowe znakowanie mięsa wołowego pochodzącego z państw trzecich
Mięso wołowe przywożone na teren Unii, co do którego nie dysponuje się wszystkimi informacjami, określonymi w art. 13 (tj. numerem/kodem identyfikacyjnym zwierzęcia, numerem zatwierdzenia ubojni oraz masarni, a także nazwą Państwa Członkowskiego lub państwa trzeciego, w którym zwierzę się urodziło, było hodowane, w którym dokonano uboju), wówczas znakuje się poprzez podanie informacji: „Pochodzenie: spoza WE” oraz „Ubój w: (nazwa państwa trzeciego)”.

Odstępstwa od obowiązkowego systemu znakowania
Podmiot lub organizacja, zajmujące się produkcją mięsa mielonego, podają na oznakowaniu informację: „Wyprodukowane w (nazwa Państwa Członkowskiego i państwa trzeciego)”, w zależności od tego, gdzie mięso zostało wyprodukowane, oraz „pochodzenie”, w wypadku gdy państwo pochodzenia jest inne niż państwo, w którym powstał produkt. Podmiot taki lub organizacja ma prawo dodać do oznakowania mięsa mielonego jedną lub więcej informację określoną w art. 13, lub datę produkcji mięsa.

II. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1825/2000 z dnia 25 sierpnia 2000 roku określającego szczegółowe przepisy stosowania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000.

Uproszczenie wskazania pochodzenia
W odniesieniu do wołowiny pochodzącej ze zwierząt, które były hodowane przez 30 dni lub krócej. W Państwie Członkowskim lub w państwie trzecim, w którym zwierzę się urodziło lub w Państwie Członkowskim lub w państwie trzecim, w którym zwierzę zostało ubite, wskazanie tych Państw nie jest wymagane, pod warunkiem że zwierzęta te były hodowane w innym Państwie Członkowskim lub państwie trzecim przez okres dłuższy niż 30 dni.

Znakowanie mielonej wołowiny
Od dnia 1 stycznia 2002 r. na etykietach mogą zostać zawarte dodatkowe informacje, tj. nazwa Państwa Członkowskiego lub państwa trzeciego, w którym dane zwierzę się urodziło, odbywała się hodowla, dokonano uboju.

III. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 275/2007 z dnia 15 marca 2007 roku zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1825/2000.

Mięso drobne
Podmioty gospodarcze i organizacje umieszczają na etykiecie znajdującej się na mięsie drobnym następujące informacje:
- nazwę państwa, w którym dokonuje się uboju zwierząt, z których uzyskano mięso drobne; na oznaczeniu musi znajdować się napis: „Miejsce uboju: (nazwa państwa, w którym dokonuje się uboju)”;
- nazwę państwa, w którym wytwarza się mięso drobne, i numer licencji zakładu, w którym to mięso otrzymano; na oznaczeniu musi znajdować się napis: „Miejsce produkcji: (nazwa Państwa, w którym wytwarza się mięso oraz numer licencji zakładu)”;
- nazwy państw, w których urodziły się i były hodowane zwierzęta danej grupy; na oznaczeniu musi znajdować się napis: „Państwo, w którym urodziły się i były hodowane zwierzęta.

Jeżeli wszystkie zwierzęta danej grupy były urodzone, hodowane i poddane ubojowi w tym samym państwie, podmioty gospodarcze są upoważnione do używania napisu „Pochodzenie” wraz z nazwą Państwa Członkowskiego lub państwa trzeciego, w którym zwierzęta były urodzone, hodowane i poddane ubojowi.

Paczkowane mięso rozebrane
Podmiot gospodarczy lub organizacja, która nie przeprowadza uboju i rozbioru tusz w tej samej ubojni, umieszcza na etykiecie znajdującej się na niepaczkowanym mięsie rozebranym następujące informacje:
- nazwę państwa, w którym dokonano uboju zwierząt, wraz z numerem licencji ubojni
- nazwę państwa, w którym dokonano rozbioru tusz, wraz z numerem licencji zakładu rozbioru.

Niepaczkowane mięso rozebrane
W przypadku nie podawania numeru zatwierdzenia ubojni oraz masarni, w punkcie sprzedaży konsumentowi końcowemu podmioty gospodarcze i organizacje umieszczają na niepaczkowanym mięsie rozebranym wystawionym do sprzedaży etykietę z nazwą państwa, z których pochodzi mięso, były urodzone, hodowane i poddane ubojowi, oraz nazwę państwa, w którym dokonano rozbioru tusz.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 lipca 2000 roku, ustanawiającego system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczącego etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (Dz. U. L 204, z dnia 11.08.2000 roku, str. 1-10),
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1825/2000 z dnia 25 sierpnia 2000 roku określającego szczegółowe przepisy stosowania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny (Dz. L. L 216, z dnia 26.08.2000 roku, str. 8-12),
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 275/2007 z dnia 15 marca 2007 roku zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1825/2000 określające szczegółowe przepisy stosowania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny (Dz. U. L 76, z dnia 16.03.2007 roku, str. 12-15).


Podręcznik biotechnologii

Kto jest online

235 anonymous users oraz 0 registered users online.

Jesteś niezarejestrowanym lub niezalogowanym użytkownikiem.


 
 
 
Partnerzy:

laboratoria.net Nauka w Polsce Academio Fundacja NanoNet BioCen - BioCentrum Edukacji Naukowej Notatek.pl cebioforum.com materialyinzynierskie.pl Wspieram.to - POLSKI KICKSTARTER - Polska platforma finansowania społecznoœciowego.Tu zrealizujš się Twoje pomysły. Portal popularnonaukowy

Portal: Redakcja . Współpraca . Kontakt . PolecamyWszystkie prawa zastrzeżone 2006-2016 e-biotechnologia.pl
stat4u