biotechnologia


 
 

Znakowanie środków spożywczych

<img src="http://e-biotechnologia.pl/obrazki/zywnosc1.jpg" ALIGN="left" alt="zywnosc" HSPACE=10 VSPACE=10 width="128" height="96"/>Artykuł jest przedrukiem z biuletynu "Wiedza i Jakość" (nr 2(18)/2010)
Tytuł oryginalny: Znakowanie produktów spożywczych
Autor: Karolina Kaszewska-Romańczuk,
IJHARSPrawidłowe oznakowanie środków spożywczych jest bardzo ważne dla każdego konsumenta z punktu widzenia bezpieczeństwa i ochrony jego interesów.

Informacje umieszczane na opakowaniach oraz etykietach produktów żywnościowych są źródłem podstawowej i niezbędnej wiedzy dla właściwego i świadomego wyboru oraz zakupu żywności zgodnie z oczekiwaniami. Dlatego też, środki spożywcze wprowadzane na rynek muszą być oznakowane w sposób zrozumiały dla konsumenta, oznakowanie nie może wprowadzać w błąd ani przypisywać środkowi spożywczemu działania oraz właściwości, których nie posiada. Oznakowanie środka spożywczego obejmuje wszelkie informacje w postaci napisów i innych oznaczeń, w tym znaki towarowe, nazwy handlowe, elementy graficzne i symbole umieszczone na opakowaniu, etykiecie, obwolucie, ulotce, zawieszce oraz w dokumentach.

Opakowany środek spożywczy znakuje się podając co najmniej następujące informacje:
♦ nazwa środka spożywczego - powinna precyzyjnie informować nabywcę o rodzaju środka spożywczego, umożliwiać odróżnienie go od podobnych środków spożywczych oraz zawierać informacje dotyczące postaci środka spożywczego lub procesów technologicznych stosowanych w produkcji;
♦ składniki występujące w środku spożywczym - producent jest zobowiązany do umieszczania na opakowaniu informacji o wszystkich składnikach występujących w środku spożywczym, łącznie z dozwolonymi substancjami dodatkowymi oraz składnikami alergennymi obecnymi w gotowym środku spożywczym, nawet w zmienionej formie (np. lecytyna sojowa);
♦ data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia;
♦ sposób przygotowania lub stosowania, jeżeli brak tej informacji mógłby spowodować niewłaściwe postępowanie ze środkiem spożywczym, np. „spożyć po obróbce termicznej”;
♦ dane identyfi kujące producenta oraz miejsce albo źródło pochodzenia, w przypadku gdy brak tej informacji mógłby wprowadzić konsumenta w błąd;
♦ zawartość netto lub liczbę sztuk opakowanego środka spożywczego;
♦ warunki przechowywania, jeżeli oznakowanie środka spożywczego zawiera informację o terminie przydatności do spożycia oraz w przypadku, gdy jakość środka spożywczego w istotny sposób zależy od warunków jego przechowywania;
♦ oznaczenie partii produkcyjnej - informacja dotycząca partii, tj. określonej ilość artykułu rolnospożywczego wyprodukowanego, przetworzonego lub zapakowanego w praktycznie takich samych warunkach, posiadającego jednolitą jakość;
♦ klasa jakości – jeżeli została ona ustalona w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych lub ich grup, albo inny wyróżnik jakości handlowej, jeżeli obowiązek podawania tego wyróżnika wynika z odrębnych przepisów.

Ponadto, dopuszcza się możliwość oznakowania opakowanego środka spożywczego, którego największa powierzchnia jest mniejsza niż 10 cm2, przez podanie co najmniej następujących informacji:
1) nazwy środka spożywczego,
2) daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia,
3) zawartości netto lub liczby sztuk opakowanego środka spożywczego.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych regularnie kontroluje prawidłowość znakowania wprowadzanych do obrotu artykułów rolno-spożywczych. Poza kontrolami znakowania stanowiącymi element kontroli jakości handlowej, prowadzone są również odrębne kontrole sprawdzające tylko zgodność znakowania z obowiązującymi przepisami. W 2008 i 2009 r. przeprowadzono 4 kontrole prawidłowości znakowania, m.in.: napojów bezalkoholowych, fermentowanych napojów winiarskich, herbat i herbatek owocowych, koncentratów spożywczych oraz majonezów i sosów, czyli artykułów, w odniesieniu do których wcześniejsze kontrole wykazały znaczny procent nieprawidłowości w znakowaniu, przy stosunkowo dobrej jakości w zakresie cech organoleptycznych i fizykochemicznych. Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2008 i 2009 r. wskazują, iż procentowy udział nieprawidłowości w znakowaniu, dla poszczególnych artykułów rolno-spożywczych, kształtuje się na poziomie od 6% do 55% partii. W 2008 r. największy odsetek nieprawidłowości stwierdzono w przypadku wyrobów cukierniczych (55%), natomiast najmniej nieprawidłowości stwierdzono w przypadku napojów spirytusowych (6%). Z kolei w 2009 r. najwięcej nieprawidłowości w znakowaniu dotyczyło majonezów i sosów (48%), a najmniej przetworów owocowo-warzywnych oraz napojów spirytusowych (18%). Najczęściej występujące i wspólne dla wielu grup towarowych nieprawidłowości w zakresie znakowania dotyczyły:
• braku pełnych danych identyfikacyjnych producenta, np. brak adresu, brak imienia i nazwiska osoby fizycznej;
• nieprawidłowego podania informacji dotyczących składu środka spożywczego, np. niepełny wykaz składników, nie podanie składników w kolejności malejącej;
• braku procentowej zawartości składników użytych do produkcji i występujących w nazwie środka spożywczego lub podkreślonych w formie graficznej, np. brak zawartości orzechów laskowych w „czekoladzie mlecznej z orzechami”;
• podania w oznakowaniu informacji wprowadzających w błąd, co do składu, rodzaju oraz źródła pochodzenia artykułu, np. umieszczenie na produkcie nieekologicznym napisu: „Bio …” sugerującego, że jest to wyrób ekologiczny;
• używanie znaków graficznych sugerujących, że wyrób jest innym produktem niż w rzeczywistości, np. wizerunek szynki, na opakowaniu wędliny podrobowej;
• braku podania zastosowanej substancji dodatkowej i określenia jej funkcji technologicznej, np. brak funkcji technologicznej zastosowanego kwasu cytrynowego;
• używanie niewłaściwej nazwy produktu, np. „wino” w odniesieniu do fermentowanego napoju winiarskiego.

W świetlne obowiązujących przepisów to producent jest odpowiedzialny za przestrzeganie aktualnych aktów prawnych i dostarczanie odbiorcom rzetelnych oraz prawdziwych informacji.


Podręcznik biotechnologii

Kto jest online

299 anonymous users oraz 0 registered users online.

Jesteś niezarejestrowanym lub niezalogowanym użytkownikiem.


 
 
 
Partnerzy:

laboratoria.net Nauka w Polsce Academio Fundacja NanoNet BioCen - BioCentrum Edukacji Naukowej Notatek.pl cebioforum.com materialyinzynierskie.pl Wspieram.to - POLSKI KICKSTARTER - Polska platforma finansowania społecznoœciowego.Tu zrealizujš się Twoje pomysły. Portal popularnonaukowy

Portal: Redakcja . Współpraca . Kontakt . PolecamyWszystkie prawa zastrzeżone 2006-2016 e-biotechnologia.pl
stat4u