biotechnologia


 
 

Studia biotechnologiczne: Gdańsk

<img src="http://e-biotechnologia.pl/obrazki/politechnika-gdanska.jpg" ALIGN="left" alt="Politechnika Gdańska" HSPACE=10 VSPACE=10/>Politechnika Gdańska
ul.Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel. centrala (+4861)829 4000
http://www.amu.edu.pl
dnuam@amu.edu.pl


Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Tel.: (58) 348 67 00
Fax: (58) 347 27 06
http:// www.pg.gda.pl

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej jest jednym z największych wydziałów chemicznych wśród polskich uczelni technicznych i uniwersytetów. Cechą charakterystyczną Wydziału Chemicznego PG jest wysoka jakość kadry dydaktycznej oraz niezwykle szeroka oferta programowa. W ostatnich latach przyjmowaliśmy na I rok studiów około 500 studentów.

Wydział Chemiczny oferuje do wyboru studia na sześciu kierunkach: Biotechnologia, Technologie Ochrony Środowiska, Technologia Chemiczna, Inzynieria Materiałowa, Ochrona Środowiska (inżynierskie w języku angielskim) i Chemia.

Prawie wszystkie kierunki studiów przeszły już pomyślnie procedury akredytacyjne. Tradycyjnie największym powodzeniem wśród kandydatów na studia cieszy się Biotechnologia gdzie o 120 miejsc ubiega się 600 – 700 osób zaś programy trzech kierunków: Technologii Ochrony Środowiska, Inżynierii Materiałowej i Ochrony Środowiska (inżynierskie w języku angielskim) są unikalne w skali kraju.

Studia na Wydziale Chemicznym prowadzone są w systemie szeregowym. Podział na studentów kończących 3,5-letnie studia inżynierskie oraz 5-letnie studia magisterskie następuje po V semestrze. Do V semestru włącznie studia są wspólne.
______________________________________________________


<img src="http://e-biotechnologia.pl/obrazki/uniwersytet-gdanski.jpg" ALIGN="left" alt="Uniwersytet Gdański" HSPACE=1 VSPACE=1/>
Uniwersytet Gdański
80-952 Gdańsk
ul. Bażyńskiego 1a
tel: (58) 523 25 31, 523 25 32, 523 23 28, 523 23 32, 523 23 26
fax: (58) 523 56 01
http://www.ug.edu.pl
rekrutacja@ug.edu.pl<img src="http://e-biotechnologia.pl/obrazki/gdanski-uniwersytet-medyczny.jpg" ALIGN="left" alt="Gdański Uniwersytet Medyczny" HSPACE=20 VSPACE=1/>


Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel: (58) 349 22 22
www.gumed.edu.pl
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
UG-GUMed
ul. Kładki 24
80-822 Gdańsk
tel. +48 58 5236320
fax: +48 58 5236430
Email: dziekanat@biotech.ug.edu.plMiędzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed prowadzi studia dwustopniowe (I stopień – studia licencjackie, II stopień – studia magisterskie zawodowe), oraz wspólne z Wydziałem Chemii czteroletnie studia doktoranckie. Studia na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG-GUMed odbywają się w systemie kredytowym ECTS, dotyczy to zarówno studiów I (3-letnie zawodowe), II stopnia (2-letnie magisterskie) jak i III stopnia (4-letnie doktoranckie, Studium Doktoranckie Chemii i Biochemii prowadzone wspólnie z Wydziałem Chemii UG).

Oferowane przez Wydział kursy dzielą się na obligatoryjne, w tym przedmioty podstawowe i kierunkowe, które muszą być zaliczone przez wszystkich studentów, oraz kursy do wyboru – fakultatywne (prowadzone corocznie lub w zależności od zapotrzebowania – zapisów). Ilość kursów fakultatywnych, niewielka na latach 1-3 studiów zawodowych (I stopnia) wzrasta znacznie na latach 1-2 magisterskich studiów uzupełniających (II stopnia). Dla uzyskania stopnia magistra konieczne jest zaliczenie zajęć objętych sumą punktów kredytowych w wymiarze 300 punktów ECTS (180 i 120 punktów ECTS odpowiednio dla studiów I i II stopnia). Zajęcia szczególnie ważne dla kierunku na latach wyższych lub prowadzone w języku angielskim mają punktację wyższą.

Sylwetka absolwenta:

I. Absolwent MWB UG-GUMed winien być wyposażony we wiedzę teoretyczną ogólną i specjalistyczną oraz w umiejętności praktyczne przygotowujące go jako licencjata lub magistra biotechnologii do pracy w:
1. wybranej branży przemysłu,
2. jednostkach usług publicznych,
3. jednostkach badawczych i rozwojowych stosujących najszerzej pojętą biotechnologię, czyli celową działalność opartą na znajomości molekularnych podstaw procesów życia.
Wiedza ogólna winna pozwolić absolwentowi na opis i wyjaśnienie procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie, w tym szczególnie w organizmie człowieka i w życiu codziennym oraz w podstawowych procesach biotechnologicznych. Wiedza specjalistyczna winna obejmować zagadnienia nowoczesnych biotechnologii molekularnych, w tym szczególnie stosowanych do diagnostyki i terapii chorób ludzi, zwierząt i roślin.

II. Absolwent MWB UG-GUMed winien:
1. być ogólnie przygotowany do działalności zawodowej w warunkach ekonomiczno-społecznych współczesnego otoczenia,
2. znać biotechnologie stosowane w ochronie zdrowia, przemyśle rolniczym, żywnościowym, farmaceutycznym, ochronie środowiska i w bioinformatyce,
3. posiadać zdolność projektowania bioprocesów i bioproduktów,

III. Absolwent MWB UG-GUMed powinien być przygotowany praktycznie do:
1. stosowania technik umożliwiających selekcję i ukierunkowaną modyfikację mikroorganizmów i komórek organizmów wyższych,
2. prowadzenia procesów biosyntezy i biotransformacji,
3. izolacji i oczyszczania bioproduktów,
4. analityki i diagnostyki bioprocesu przeprowadzonego w skali laboratoryjnej,
5. odstawowej analityki medycznej,

IV. Absolwent MWB UG-GUMed, a w szczególności magister biotechnologii winien:
1. rozumieć na czym polega specyfika eksperymentu w dziedzinie nauk przyrodniczych,
2. posiadać umiejętność korzystania z fachowych zasobów bibliotecznych i sieciowych,
3. posiadać zdolność komunikowania się, a w tym przedstawienia projektu badawczego oraz wyników własnej pracy dyplomowej, w języku angielskim.

Ze względu na unikalny charakter Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii, gdzie studenci mogą korzystać z oferty dydaktycznej dwóch uczelni i brać udział w projektach badawczych realizowanych zarówno w Uniwersytecie, jak w Akademii Medycznej, studia biotechnologiczne na MWB UG-GUMed są ukierunkowane na medyczne aspekty biotechnologii. Prócz generalnego przygotowania do pracy w dziedzinie biotechnologii, absolwenci MWB UG-GUMed posiadają poszerzone doświadczenie w zakresie diagnostyki molekularnej, immunologii, mikrobiologii. Tematyka biotechnologii medycznej, badań nad nowotworami, chorobami zakaźnymi i genetycznymi jest zarówno przedmiotem licznych projektów badawczych prowadzonych na Wydziale, jak i przedmiotem wielu dodatkowych wykładów w trakcie studiów i podczas letnich szkól biotechnologii. Wielu studentów wybiera też tę tematykę jako przedmiot swoich projektów magisterskich.

Rekrutacja
Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na świadectwie maturalnym z języka angielskiego oraz z dwóch przedmiotów do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka. Laureaci olimpiad biologicznej, chemicznej, fizycznej, matematycznej i wiedzy ekologicznej są przyjmowani bez egzaminu.Menu główne

Podręcznik biotechnologii

Kto jest online

126 anonymous users oraz 0 registered users online.

Jesteś niezarejestrowanym lub niezalogowanym użytkownikiem.


 
 
 
Partnerzy:

laboratoria.net Nauka w Polsce Academio Fundacja NanoNet BioCen - BioCentrum Edukacji Naukowej Notatek.pl cebioforum.com materialyinzynierskie.pl Wspieram.to - POLSKI KICKSTARTER - Polska platforma finansowania społecznoœciowego.Tu zrealizujš się Twoje pomysły. Portal popularnonaukowy

Portal: Redakcja . Współpraca . Kontakt . PolecamyWszystkie prawa zastrzeżone 2006-2016 e-biotechnologia.pl
stat4u