biotechnologia


 
 

Studia biotechnologiczne: Lublin

<img src="http://e-biotechnologia.pl/studia.png" ALIGN="left" alt="studia lublin" HSPACE=15 VSPACE=15 /> Biotechnologia - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
informacja pochodzi ze strony: www.foodscience.up.lublin.pl

Studia stacjonarne oraz niestacjonarne wieczorowe ze specjalizacjami: biotechnologia roślin, biotechnologia zwierząt, biotechnologia żywności i leków, biotechnologia przemysłowa i środowiska.
W roku akademickim 2007/2008 studia prowadzone są na I, II roku jako studia pierwszego stopnia oraz na III, IV, V roku jako studia jednolite (pięcioletnie ) magisterskie. Kierunek nauczania biotechnologia w systemie studiów stacjonarnych powołano w 2001 roku, natomiast w systemie niestacjonarnych wieczorowych w 2003 roku.
Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów), absolwent tych studiów otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Studia stacjonarne drugiego stopnia trwają 1,5 roku (3 semestry) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.


Biotechnologia - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
informacja pochodzi ze strony: http://www.binoz-programy.umcs.lublin.pl/biotIwar.html

Studia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem dyplomu.
Celem studiów jest przygotowanie wykształconych kadr o uniwersyteckich kwalifikacjach zawodowych.
Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie wyników egzaminu maturalnego, wg zasad rekrutacji obowiązująch w danym roku akademickim.

Przedmioty studiowane dzielą się na:
podstawowe - obejmujące podstawowe treści kształcenia zgodne ze standardami nauczania obowiązującymi dla kierunku biotechnologia; kierunkowe - związane z zakresem kierunkowych treści kształcenia przewidzianych w standardach nauczania dla kierunku biotechnologia, z uwzględnieniem specyfiki profilu badawczego i dydaktycznego naszego Wydziału.
Część przedmiotów kierunkowych dla biotechnologii jest, co do treści, bliska przedmiotom obligatoryjnym dla kierunku biologia. Przedmioty te prowadzone są zatem w dwu, przyporządkowanych tym kierunkom i różniących się zakresem, wersjach - kursu podstawowego i kursu rozszerzonego. Student, dla którego obligatoryjny jest wymiar podstawowego kursu może, w miarę wolnych miejsc i za zgodą osób prowadzących, wybrać jego rozszerzoną wersję, jeśli nie spowoduje to zmian w planowanej liczbie grup ćwiczeniowych na danym kursie. Dla studentów zainteresowanych poszerzaniem wiedzy o zakresy nieobjęte przedmiotami obligatoryjnymi, otwarte są, w miarę wolnych miejsc, wszystkie wykłady fakultatywne realizowane w danym roku akademickim na studiach II stopnia, a także wykłady z przedmiotów specjalizacyjnych na kierunku biologia. Za odpłatnością student może uczęszczać na przedmioty, które obejmują również ćwiczenia, a nie są przewidziane programem studiów.
Przedmiotom są przyporządkowane punkty zgodnie z europejskim systemem transferu i akumulacji punktów (ECTS). Ocena punktowa poszczególnych przedmiotów ujęta jest w szczegółowym katalogu kursów. Liczba punktów przyznawanych za zaliczenie danego przedmiotu związana jest ze stopniem trudności przedmiotu, a przez to z wkładem pracy studenta wymaganym do przygotowania się do zajęć, aktywnego w nich uczestniczenia i do ich zaliczenia.


Biotechnologia - Katolicki Uniwersytet Lubelski
więcej informacji: http://www.kul.pl/biotechnologia,13784.html

Rekrutacja:
Nowa matura
* Konkurs świadectw dojrzałości.
* Punktowany wynik z biologii.

Stara matura
* Egzamin pisemny: test z biologii.


Menu główne

Podręcznik biotechnologii

Kto jest online

121 anonymous users oraz 0 registered users online.

Jesteś niezarejestrowanym lub niezalogowanym użytkownikiem.


 
 
 
Partnerzy:

laboratoria.net Nauka w Polsce Academio Fundacja NanoNet BioCen - BioCentrum Edukacji Naukowej Notatek.pl cebioforum.com materialyinzynierskie.pl Wspieram.to - POLSKI KICKSTARTER - Polska platforma finansowania społecznoœciowego.Tu zrealizujš się Twoje pomysły. Portal popularnonaukowy

Portal: Redakcja . Współpraca . Kontakt . PolecamyWszystkie prawa zastrzeżone 2006-2016 e-biotechnologia.pl
stat4u