biotechnologia


 
 

Maria Skłodowska - Curie Actions - stypendia indywidualne

Autor: Kinga Kamieniarz-Gdula
University of Oxford


Stypendia indywidualne w ramach działań "Maria Skłodowska-Curie" (ang. Marie Skłodowska-Curie actions Individual Fellowships - MSCA IF) przy Komisji Europejskiej

Jesteś doświadczonym naukowcem i zastanawiasz się nad kolejnym krokiem w swojej karierze? Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe są przeznaczone dla naukowców, którzy chcą poszerzać perspektywy swojej kariery zawodowej i naukowej poprzez pracę za granicą.

(źródło: Komisja Europejska)Rodzaje stypendiów indywidualnych

Istnieją dwa rodzaje indywidualnych grantów badawczo-szkoleniowych:

 1. Stypendia europejskie (ang. European Fellowships)
  • Realizacja grantu odbywa się w kraju UE lub kraju stowarzyszonym.
  • Są one dostępne dla naukowców przyjeżdżających do Europy oraz dla naukowców z krajów UE przenoszących się do innego kraju UE.
  • Pomagają naukowcom w powrocie do kariery naukowej po przerwie takiej jak np. urlop rodzicielski.
  • Pomagają również w reintegracji naukowców, którzy decydują się na powrót do Europy.
 2. Stypendia globalne (ang. Global Fellowships)
  • Dają naukowcom z UE lub krajów możliwość realizacji grantu poza Europą (na zasadzie oddelegowania).
  • Następnie beneficjenci mają obowiązek wrócić na okres 12 miesięcy do Europy.
W ramach obu typów stypendiów można zaplanować realizację części działań w innej europejskiej instytucji na zasadzie oddelegowania trwającego od 3 do 6 miesięcy, jeśli przyniosłoby ono dodatkowe korzyści

Kto może się ubiegać?

Stypendia mają wspierać najlepszych i najbardziej obiecujących naukowców z całego świata. W praktyce oznacza to, że niezbędna jest/są publikacja/publikacje jako główny autor w prestiżowym międzynarodowym czasopiśmie. Wymagany jest stopień doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy. Nie ma górnego ograniczenia wiekowego i również bardzo doświadczeni badacze mogą brać udział w konkursie.
Naukowcy muszą spełniać warunek mobilności międzynarodowej. W przypadku standardowego stypendium indywidualnego oznacza to, że kandydat NIE może mieszkać albo prowadzić głównej działalności w kraju w którym ubiega się o stypendium przez więcej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków. W przypadku powrotu do kariery naukowej po przerwie lub reintegracji naukowców spoza Europy, kandydat nie może mieszkać albo prowadzić swojej głównej działalności w kraju, w którym ubiega się o stypendium przez więcej niż 36 miesięcy w ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania wniosków.
Do finansowania kwalifikują się wszystkie obszary badań, z wyjątkiem tych objętych traktatem EURATOM.


Rodzaj pokrywanych kosztów i wysokość stypendiów

Stypendium pokrywa koszty utrzymania, podróży i zasiłku rodzinnego. Grant otrzymuje instytucja przyjmująca naukowca, zazwyczaj uniwersytet, ośrodek badawczy lub przedsiębiorstwo w Europie. Dofinansowywane są również koszty badań i koszty ogólne organizacji przyjmującej.

Wysokość stypendium uzależniona jest od kosztów utrzymania w danym kraju, typowa stawka stypendium europejskiego wynosi €4650 miesięcznie brutto. Dodatkowo każdy stypendysta europejski otrzymuje miesięcznie €600 dodatku jako rekompensaty za mobilność międzynarodową, a osoby będące w związku małżeńskim lub posiadające dzieci jeszcze €500 miesięcznie zasiłku rodzinnego. Niezależnie od kraju gospodarza jest to bardzo korzystne finansowo stypendium znacznie przewyższające standardowe stypendia/kontrakty post-doktorskie. Dodatkową zaletą tego programu jest to, że mimo nazwy stypendium podpisywany jest kontrakt z instytucją przyjmującą. To oznacza, że stypendysta ma wszelkie prawa pracownicze (w tym do urlopu rodzicielskiego), co nie zawsze ma miejsce w przypadku innych stypendiów, takich jak EMBO.

Stypendia europejskie przyznawane są na okres od roku do dwóch lat, a stypendia globalne – na okres od dwóch do trzech lat.


Składanie wniosków

W tym roku termin składania wniosków upływa 14-tego września 2016.
Należy złożyć projekt badawczy wraz ze swoim życiorysem. Projekt powinien zostać opracowany wraz z organizacją przyjmującą (uniwersytet, ośrodek badawczy lub przedsiębiorstwo).
Zaproszenia do składania wniosków oraz inne informacje można znaleźć w portalu dla uczestników (alternatywny link).
Szczególnie pomocny jest przewodnik dla wnioskodawców (ang. Guide for Applicants).
Informacje te są regularnie uzupełniane i link ulega zmianie, dlatego w razie gdyby link w przyszłości nie działał należy w wyszukiwarce internetowej wpisać „H2020 guide for applicants Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships” albo odszukać uaktualniony link w portalu dla uczestników. Warto też odwiedzić stronę krajowego punktu kontaktowego kraju gospodarza. Punkty te dostarczają ogólnych informacji i wskazówek jak również porad odnośnie aspektów logistycznych (podatki, zezwolenie na pracę itp) dotyczących danego kraju. Można również zadać pytanie na stronie serwisu konsultacyjnego ds. programu „Horyzont 2020”.

Dodatkowe wskazówki dotyczące składania wniosków

Program ten jest niezwykle konkurencyjny dlatego nie wystarczą świetne CV i projekt badawczy, ważne jest również, żeby sam wniosek był bardzo dopracowany i wyraźnie wypełniał wszystkie kryteria. Program Prac działań Maria Skłodowska-Curie (MSCA) kładzie nacisk na nabywanie nowych umiejętności oraz rozwój kariery jako główne cele stypendiów. Dlatego wnioski muszą nakreślić planowany trening i rozwój umiejętności przyszłego stypendysty równie wyraźnie jak cele naukowe.

Aby zwiększyć szanse powodzenia wniosku:

 • Przeczytaj Program Prac MSCA (ang. Work Programme) oraz oficjalny przewodnik dla wnioskodawców na stronie portalu dla uczestników (alternatywny link). Do pisania wniosku użyj wzorów dostępnych na tym portalu i kieruj się instrukcjami w nich zawartymi. Osoby oceniające wnioski będą oczekiwały, że przyszły stypendysta będzie stosował się do planu podanego we wzorze. Wnioski niekompletne lub nie stosujące się do wymogów szablonu i formatowania mogą zostać odrzucone już na wstępie bez formalnej oceny recenzentów.
 • Przeznacz czas, żeby dobrze zrozumieć cele stypendium i kryteria oceny. Oficjalne dokumenty wyraźnie je wyznaczają. Jest bardzo istotne, żeby bezpośrednio odnosić się do tych celów w każdym punkcie wniosku.
 • Pisz wniosek w porozumieniu ze swoim potencjalnym przełożonym i instytucją przyjmującą, ich wkład może być bardzo pomocny.
 • Ułatw zadanie recenzentom i pamiętaj, że nie wszyscy recenzenci będą ekspertami w Twojej dziedzinie. Używaj jasnego, zwięzłego języka, upewnij się, że zawarłeś wszystko czego recenzenci potrzebują, żeby dać Twojemu wnioskowi wysoką ocenę.
 • Nie przejmuj się jeśli niektóre punkty wniosku będą robiły wrażenie repetytywnych. Kluczowe aspekty wniosku muszą być powtórzone z punktu widzenia różnych kryteriów oceny.

 • Powodzenia!

  Menu główne

  Podręcznik biotechnologii

  Kto jest online

  78 anonymous users oraz 0 registered users online.

  Jesteś niezarejestrowanym lub niezalogowanym użytkownikiem.


   
   
   
  Partnerzy:

  laboratoria.net Nauka w Polsce Academio Fundacja NanoNet BioCen - BioCentrum Edukacji Naukowej Notatek.pl cebioforum.com materialyinzynierskie.pl Wspieram.to - POLSKI KICKSTARTER - Polska platforma finansowania społecznoœciowego.Tu zrealizujš się Twoje pomysły. Portal popularnonaukowy

  Portal: Redakcja . Współpraca . Kontakt . Polecamy  Wszystkie prawa zastrzeżone 2006-2016 e-biotechnologia.pl
  stat4u